Giá Power Automate

Ưu đãi cho Power Automate

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp muốn cấp phép với các gói theo bot hoặc gói theo người dùng có thể dự đoán

Power Automate Premium

Power Automate Process

$15

mỗi người dùng/tháng

Cho phép người dùng có giấy phép tự động hóa các ứng dụng hiện đại thông qua tự động hóa quy trình kỹ thuật số dựa trên API (dòng đám mây) và tự động hóa robot cho quy trình dựa trên giao diện người dùng (dòng màn hình nền) trong chế độ có giám sát.

 • Không giới hạn dòng đám mây (DPA) và dòng màn hình nền (RPA) trong chế độ có giám sát
 • 50 MB dung lượng lưu trữ dữ liệu Power Automate Process Mining1
 • 5.000 tín dụng AI Builder
 • Quyền sử dụng Dataverse với 250 MB cho cơ sở dữ liệu và 2 GB cho tệp

Power Automate Process

$150

mỗi bot/tháng6

Cấp phép cho một bot "tự động hóa" duy nhất có thể được sử dụng cho tự động hóa trên máy tính không giám sát (RPA) hoặc dòng tự động hóa quy trình kỹ thuật số (DPA) mà không giới hạn số người trong tổ chức có thể truy cập.

 • Dòng đám mây (DPA)
 • Dòng màn hình nền (RPA) ở chế độ không giám sát
 • Quyền sử dụng Dataverse với 50 MB cho cơ sở dữ liệu và 200 MB cho tệp

Bắt đầu sử dụng Power Automate

Khám phá các gói đăng ký Power Automate

Khám phá các gói đăng ký Power Automate
Power Automate Premium
$15 mỗi người dùng/tháng
Power Automate Process
$150 mỗi bot/tháng6
Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây8
Chạy dòng đám mây2

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Chạy các dòng quy trình công việc2

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát3

Được bao gồm trong Power Automate Premium

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát3,4 (mỗi bot)

Được bao gồm trong Power Automate Process

Khai thác quy trình và tác vụ
Khai thác tác vụ

Được bao gồm trong Power Automate Premium

--

Trực quan hóa và phân tích các quy trình với khai thác quy trình 50 MB dung lượng dữ liệu Process Mining được lưu trữ

--

Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng trình kết nối tiêu chuẩn và cao cấp
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Microsoft Dataverse 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu5 50 MB dung lượng cơ sở dữ liệu5
2 GB dung lượng lưu trữ tệp5 200 MB dung lượng lưu trữ tệp5
Quản trị và quản lý
Môi trường được quản lý

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Tích hợp AI
Tín dụng dịch vụ AI Builder 5.000 5.000
Khám phá các gói đăng ký Power Automate
Power Automate Premium
$15 mỗi người dùng/tháng
Power Automate Process
$150 mỗi bot/tháng6
Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây8
Chạy dòng đám mây2

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Chạy các dòng quy trình công việc2

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát3

Được bao gồm trong Power Automate Premium

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát3,4
(mỗi bot)

Được bao gồm trong Power Automate Process

Khai thác quy trình và tác vụ
Khai thác tác vụ

Được bao gồm trong Power Automate Premium

--

Trực quan hóa và phân tích các quy trình với khai thác quy trình
50 MB dung lượng dữ liệu Process Mining được lưu trữ

--

Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng trình kết nối tiêu chuẩn và cao cấp
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Microsoft Dataverse
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu5 50 MB dung lượng cơ sở dữ liệu5
2 GB dung lượng lưu trữ tệp5 200 MB dung lượng lưu trữ tệp5
Quản trị và quản lý
Môi trường được quản lý

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Tích hợp AI
Tín dụng dịch vụ AI Builder
5.000 5.000
Khám phá các gói đăng ký Power Automate
Power Automate Premium
$15 mỗi người dùng/tháng
Power Automate Process
$150 mỗi bot/tháng6
Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây8
Chạy dòng đám mây2

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Chạy các dòng quy trình công việc2

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát3

Được bao gồm trong Power Automate Premium

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát3,4
(mỗi bot)

Được bao gồm trong Power Automate Process

Khai thác quy trình và tác vụ
Khai thác tác vụ

Được bao gồm trong Power Automate Premium

--

Trực quan hóa và phân tích các quy trình với khai thác quy trình
50 MB dung lượng dữ liệu Process Mining được lưu trữ

--

Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng trình kết nối tiêu chuẩn và cao cấp
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Microsoft Dataverse
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu5 50 MB dung lượng cơ sở dữ liệu5
2 GB dung lượng lưu trữ tệp5 200 MB dung lượng lưu trữ tệp5
Quản trị và quản lý
Môi trường được quản lý

Được bao gồm trong Power Automate Premium

Được bao gồm trong Power Automate Process

Tích hợp AI
Tín dụng dịch vụ AI Builder
5.000 5.000

Các mức giá hiển thị chỉ dành cho mục đích tiếp thị và có thể không phản ánh giá niêm yết chính thức do các yếu tố khác nhau về tiền tệ, quốc gia, khu vực và tổ chức. Giá thực tế dành cho bạn sẽ được thể hiện khi thanh toán. Tất cả ưu đãi đều phải tuân theo giới hạn dịch vụ sản phẩm. Tìm hiểu thêm. Liên hệ với một đại diện của Microsoft để có giá và ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn cấp phép bổ sung, vui lòng xem Hướng dẫn cấp phép Power Platform.

1 Mỗi giấy phép theo người dùng đi kèm với 50 MB khai thác quy trình, lên đến tối đa 100 GB cho mỗi khách hàng.

2 Trong phạm vi giới hạn dịch vụ. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu Power Platform và các giới hạn khác.

3 Đã bao gồm cả tính năng tạo dòng màn hình nền, điều phối và quản lý bot.

4 Từng phiên bản đồng thời của một quy trình đơn lẻ yêu cầu một bot tự động hóa bổ sung riêng. Tải xuống hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

5 Cơ sở dữ liệu Dataverse và quyền sử dụng dung lượng tệp được gộp chung ở cấp độ đối tượng thuê. Tải xuống hướng dẫn cấp phép Power Platform để biết thêm thông tin.

Khám phá các phần bổ trợ của Power Automate

AI Builder

$500

mỗi đơn vị/tháng6,7

Tích hợp AI vào dòng quy trình của bạn với các mô hình tùy chỉnh và dựng sẵn.

  • AI Builder
 • Có sẵn dưới dạng phần bổ trợ cho:
  • Gói đăng ký Power Automate, Power Apps hoặc Dynamics 365 trả phí hiện có

6 Yêu cầu quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365 qua vai trò quản trị viên toàn bộ hoặc quản trị viên thanh toán.

7 Mỗi đơn vị bổ trợ AI Builder là một gói gồm 1 triệu tín dụng dịch vụ được tổng hợp ở cấp độ đối tượng thuê. Hãy tìm hiểu Máy tính AI Builder để ước tính chi phí.

8 Xem hướng dẫn sử dụng để biết định nghĩa của từng loại dòng quy trình.

Bạn có câu hỏi về việc mua hàng hoặc thắc mắc về các yêu cầu của gói thuê bao?

Tài nguyên của Power Automate

Đọc hướng dẫn cấp phép

Xem câu hỏi thường gặp về cấp phép

Dùng thử Power Automate miễn phí để phát triển các kĩ năng của bạn