Giá Power Automate

Giấy phép theo người dùng

Gói theo người dùng

15 $

mỗi người dùng/tháng

Cho phép người dùng cá nhân phân tích các quy trình của họ và tạo số lượng dòng đám mây không giới hạn dựa trên nhu cầu riêng của họ.

  • Hiện đã có thể mua bằng thẻ tín dụng.
Ưu đãi 15 USD trong thời gian có hạn1

Giấy phép theo người dùng

Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

40 $

mỗi người dùng/tháng

Cho phép người dùng cá nhân phân tích các quy trình của họ và tạo số lượng dòng đám mây không giới hạn, đồng thời tự động hóa các ứng dụng cũ thông qua tự động hóa quy trình robot (RPA) và AI.

  • Bao gồm 5.000 AI Builder tín dụng dịch vụ mỗi tháng.
  • Hiện đã có thể mua bằng thẻ tín dụng.

Giấy phép theo dòng quy trình

Gói theo dòng quy trình

Từ

100 $

cho năm dòng quy trình/tháng2

Triển khai các dòng đám mây với mức năng lực dự trữ áp dụng cho số người dùng không giới hạn trong tổ chức của bạn.

Giá hiển thị ở trên chỉ dành cho mục đích tiếp thị và có thể không phản ánh giá niêm yết thực tế do các yếu tố thay đổi về tiền tệ, quốc gia và khu vực. Giá thực tế của bạn sẽ được hiển thị ở bước thanh toán.

1 Gói Power Automate theo người dùng kèm RPA có giám sát: Gói này được cung cấp trong khoảng thời gian có hạn với giá 15 USD mỗi người dùng/tháng, bên cạnh giá chuẩn, cho những khách hàng đủ điều kiện. Ưu đãi trong thời gian có hạn này áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, cho các khách hàng thương mại và khách hàng trên toàn thế giới, cũng như chính phủ Hoa Kỳ thông qua các kênh cấp phép số lượng lớn (VL) và nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây (CSP). Bên cạnh đó, ưu đãi cũng có sẵn trên web dành cho người dùng có quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365, vai trò quản trị viên toàn bộ hoặc quản trị viên thanh toán. Có thể áp dụng điều kiện mua tối thiểu 5.000 giấy phép và các điều kiện khác. Liên hệ bộ phận kinh doanh để tìm hiểu thêm.

2 Có thể mua thêm dòng quy trình với giá $100.00 mỗi dòng/tháng.

Power Automate cho máy tính để bàn hiện đã được tích hợp trong Windows 11

Khám phá gói Power Automate

Khám phá gói Power Automate
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
Từ $100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây4
Chạy các dòng đám mây (được tự động hóa, lên lịch sẵn và tức thì)3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền RPA có giám sát5

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền RPA không có giám sát5

--

(mỗi bot6) (mỗi bot6)
Tích hợp AI vào AI Builder7
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service) 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 Dung lượng cơ sở dữ liệu 250 MB8, 9
2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 Dung lượng lưu trữ tệp 1 GB8, 9
Khám phá gói Power Automate
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
Từ $100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây4
Chạy các dòng đám mây (được tự động hóa, lên lịch sẵn và tức thì)3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền RPA có giám sát5

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền RPA không có giám sát5

--

(mỗi bot6) (mỗi bot6)
Tích hợp AI vào AI Builder7
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8
2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8
Khám phá gói Power Automate
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
Từ $100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây4
Chạy các dòng đám mây (được tự động hóa, lên lịch sẵn và tức thì)3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền RPA có giám sát5

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền RPA không có giám sát5

--

(mỗi bot6) (mỗi bot6)
Tích hợp AI vào AI Builder7
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8
2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8

3 Trong phạm vi giới hạn dịch vụ. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu của Power Platform cùng các giới hạn khác.

4 Xem tài liệu kỹ thuật để biết định nghĩa của từng loại dòng quy trình.

5 Đã bao gồm cả tính năng tạo dòng màn hình nền, điều phối và quản lý bot.

6 Các phiên bản đồng thời của một quy trình đơn lẻ bắt buộc sử dụng một bot bổ sung không có giám sát cho mỗi phiên bản – có thể áp dụng nhiều phần bổ trợ RPA không có giám sát đối với giấy phép cơ sở đủ điều kiện. Vui lòng tải xuống hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

7 Năng lực tín dụng dịch vụ AI Builder được gộp chung ở cấp độ đối tượng thuê. Mua thêm dung lượng / 1 triệu tín dụng dịch vụ với giá $500 / tháng. Đọc thêm về tín dụng dịch vụ AI Builder trong tài liệu hoặc tải xuống hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

8 Cơ sở dữ liệu Dataverse và quyền sử dụng dung lượng tệp được gộp chung ở cấp độ đối tượng thuê.

9 Cơ sở dữ liệu Dataverse và quyền sử dụng dung lượng tệp được cung cấp cho mỗi gói theo dòng quy trình và phản ánh việc mua tối thiểu 5 dòng quy trình. Đọc hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

Khám phá các phần bổ trợ của Power Automate

AI Builder

500 $

mỗi đơn vị/tháng10

Tích hợp AI vào quy trình của bạn.

Phần bổ trợ RPA không có giám sát

150 $

mỗi bot/tháng

Tự động hóa các quy trình phụ trợ thông qua chức năng tự động hóa quy trình robot (RPA) — mà không cần đến sự tương tác từ con người.

10 Mỗi đơn vị bổ trợ AI Builder là một gói gồm 1 triệu tín dụng dịch vụ được tổng hợp ở cấp độ đối tượng thuê. Hãy tìm hiểu Máy tính AI Builder để ước tính chi phí.

Bạn có câu hỏi về việc mua hàng hoặc thắc mắc về các yêu cầu của gói thuê bao?

Tài nguyên và học tập

Phát triển các kĩ năng Power Automate của bạn

Đọc hướng dẫn cấp phép

Xem các câu hỏi thường gặp về cấp phép