Giá Power Automate

Giấy phép theo người dùng

Gói theo người dùng

15 $

mỗi người dùng/tháng

Cho phép người dùng cá nhân phân tích các quy trình của họ và tạo số lượng dòng đám mây không giới hạn dựa trên nhu cầu riêng của họ.

  • Hiện đã có thể mua bằng thẻ tín dụng.

Giấy phép theo người dùng

Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

40 $

mỗi người dùng/tháng

Cho phép người dùng cá nhân phân tích các quy trình của họ và tạo số lượng dòng đám mây không giới hạn, đồng thời tự động hóa các ứng dụng cũ thông qua tự động hóa quy trình robot (RPA) và AI.

  • Bao gồm 5.000 AI Builder tín dụng dịch vụ mỗi tháng.
  • Hiện đã có thể mua bằng thẻ tín dụng.

Giấy phép theo dòng quy trình

Gói theo dòng quy trình

100 $

trên mỗi dòng/tháng; tối thiểu 5 dòng2

Triển khai các dòng đám mây với mức năng lực dự trữ áp dụng cho số người dùng không giới hạn trong tổ chức của bạn.

Giá hiển thị ở trên chỉ dành cho mục đích tiếp thị và có thể không phản ánh giá niêm yết thực tế do các yếu tố thay đổi về tiền tệ, quốc gia và khu vực. Giá thực tế của bạn sẽ được hiển thị ở bước thanh toán.

1 Minimum purchase requirement of five flows.

Power Automate cho máy tính để bàn hiện đã được tích hợp trong Windows 11

Khám phá gói Power Automate

Khám phá gói Power Automate
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
$100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây4
Chạy các dòng đám mây (được tự động hóa, lên lịch sẵn và tức thì)3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền RPA có giám sát5

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền RPA không có giám sát5

--

(mỗi bot6) (mỗi bot6)
Tích hợp AI vào AI Builder7
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service) 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 Dung lượng cơ sở dữ liệu 250 MB8, 9
2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 Dung lượng lưu trữ tệp 1 GB8, 9
Khám phá gói Power Automate
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
$100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây4
Chạy các dòng đám mây (được tự động hóa, lên lịch sẵn và tức thì)3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền RPA có giám sát5

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền RPA không có giám sát5

--

(mỗi bot6) (mỗi bot6)
Tích hợp AI vào AI Builder7
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8
2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8
Khám phá gói Power Automate
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
$100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây4
Chạy các dòng đám mây (được tự động hóa, lên lịch sẵn và tức thì)3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc3

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền RPA có giám sát5

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền RPA không có giám sát5

--

(mỗi bot6) (mỗi bot6)
Tích hợp AI vào AI Builder7
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu8
2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8 2 GB dung lượng lưu trữ tệp8

2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other các giới hạn.

3 See tài liệu kỹ thuật for definitions of each flow type.

4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.

5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the hướng dẫn cấp phép for further information.

6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in tài liệu or download the hướng dẫn cấp phép for further information.

7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the hướng dẫn cấp phép for further information.

Khám phá các phần bổ trợ của Power Automate

AI Builder

500 $

mỗi đơn vị/tháng10

Tích hợp AI vào quy trình của bạn.

Phần bổ trợ RPA không có giám sát

150 $

mỗi bot/tháng

Tự động hóa các quy trình phụ trợ thông qua chức năng tự động hóa quy trình robot (RPA) — mà không cần đến sự tương tác từ con người.

9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the Máy tính AI Builder to estimate costs.

Bạn có câu hỏi về việc mua hàng hoặc thắc mắc về các yêu cầu của gói thuê bao?

Tài nguyên và học tập

Phát triển các kĩ năng Power Automate của bạn

Đọc hướng dẫn cấp phép

Xem các câu hỏi thường gặp về cấp phép