Giá Power Automate

Các gói đăng ký

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp muốn cấp phép với các gói theo dòng quy trình hoặc gói theo người dùng có thể dự đoán

Giấy phép theo người dùng

Gói theo người dùng

15 $

mỗi người dùng/tháng

Cho phép các cá nhân có thể tự động hóa các ứng dụng đám mây, dịch vụ và dữ liệu bằng tự động hóa quy trình kỹ thuật số (DPA). Gói này cho phép mọi người tạo và chạy các dòng quy trình không giới hạn.

Bao gồm những phần sau:

 • Dòng đám mây (DPA)

Giấy phép theo người dùng

Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

40 $

mỗi người dùng/tháng

Cho phép cùng mức dung lượng như gói cơ bản, cùng với khả năng tự động hóa các ứng dụng cũ trên màn hình nền qua tự động hóa robot cho quy trình (RPA) ở chế độ có giám sát.

Bao gồm những phần sau:

 • Dòng đám mây (DPA)
 • Dòng màn hình nền (RPA) ở chế độ có giám sát
 • 5.000 tín dụng AI Builder/tháng

Giấy phép theo dòng quy trình

Gói theo dòng quy trình

100 $

trên mỗi dòng/tháng, tối thiểu 5 dòng1, 2

Cho phép số người không giới hạn trong một tổ chức chạy tự động hóa quy trình kỹ thuật số (DPA) từ cùng một dòng quy trình.

Bao gồm những phần sau:

 • Dòng đám mây (DPA)

Các gói thanh toán theo mức sử dụng

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp muốn có khả năng linh hoạt thanh toán chỉ khi có một người chạy một dòng quy trình được kết nối với trình kết nối cao cấp3

Giấy phép theo lượt chạy dòng quy trình

 

0,60 $

trên mỗi lượt chạy dòng quy trình4

Thanh toán cho mỗi lượt chạy dòng đám mây

Bao gồm những phần sau:

 • Dòng đám mây (DPA)

Giấy phép theo lượt chạy dòng quy trình

 

0,60 $

trên mỗi lượt chạy dòng quy trình4

Thanh toán cho mỗi lượt chạy dòng màn hình nền (chế độ có giám sát)

Bao gồm những phần sau:

 • Dòng màn hình nền (RPA) ở chế độ có giám sát

Giấy phép theo lượt chạy dòng quy trình

 

3 $

trên mỗi lượt chạy dòng quy trình4

Thanh toán cho mỗi lượt chạy dòng màn hình nền (chế độ không giám sát)

Bao gồm những phần sau:

 • Dòng màn hình nền (RPA) ở chế độ không giám sát

Giá hiển thị ở đây chỉ dành cho mục đích tiếp thị và có thể không phản ánh giá niêm yết thực tế do các yếu tố thay đổi về tiền tệ, quốc gia, khu vực và tổ chức. Giá thực tế của bạn sẽ được hiển thị ở bước thanh toán.

1 Yêu cầu mua tối thiểu là năm dòng.

2 Yêu cầu quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365 với vai trò quản trị viên toàn bộ hoặc quản trị viên thanh toán.

3 Số lượt chạy dòng quy trình được lập hóa đơn trên cơ sở hàng tháng và tính phí vào gói đăng ký Azure. Tìm hiểu cách đo các lượt chạy dòng quy trình.

4 Yêu cầu phải có gói đăng ký Azure.

Bắt đầu sử dụng Power Automate

Tìm hiểu các gói đăng ký

Tìm hiểu các gói đăng ký
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
Từ $100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình và tác vụ
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây6
Chạy dòng đám mây5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát7

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát7

--

(mỗi bot)8 (mỗi bot)8
Đưa AI vào quy trình của bạn với AI Builder9
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service) 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10, 11
2 GB dung lượng lưu trữ tệp10 2 GB dung lượng lưu trữ tệp10 2 GB dung lượng lưu trữ tệp10, 11
Tìm hiểu các gói đăng ký
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
Từ $100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình và tác vụ
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây6
Chạy dòng đám mây5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát7

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát7

--

(mỗi bot)8 (mỗi bot)8
Đưa AI vào quy trình của bạn với AI Builder9
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10, 11
2 GB dung lượng lưu trữ tệp10 2 GB dung lượng lưu trữ tệp10 2 GB dung lượng lưu trữ tệp10, 11
Tìm hiểu các gói đăng ký
Gói theo người dùng
$15 mỗi người dùng/tháng
Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát
$40.00 mỗi người dùng/tháng
Gói theo dòng quy trình
Từ $100.00 mỗi tháng
Khai thác quy trình và tác vụ
Trực quan hóa và phân tích các quy trình với Process Advisor5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây6
Chạy dòng đám mây5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng quy trình công việc5

Có bao gồm trong gói theo người dùng

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

Có bao gồm trong gói theo dòng quy trình

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát7

--

Có bao gồm trong gói theo người dùng kèm RPA có giám sát

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát7

--

(mỗi bot)8 (mỗi bot)8
Đưa AI vào quy trình của bạn với AI Builder9
5.000 tín dụng dịch vụ/tháng
Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Sử dụng các trình kết nối tại chỗ và tùy chỉnh
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10 250 MB dung lượng cơ sở dữ liệu10, 11
2 GB dung lượng lưu trữ tệp10 2 GB dung lượng lưu trữ tệp10 2 GB dung lượng lưu trữ tệp10, 11

Khám phá các gói thanh toán theo mức sử dụng

Khám phá các gói thanh toán theo mức sử dụng
Trên mỗi dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền
lượt chạy (chế độ có giám sát)
Trên mỗi dòng màn hình nền
lượt chạy (chế độ không giám sát)
Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây6
Chạy dòng đám mây5

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng quy trình công việc5

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát7

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát7

--

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ không giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

Đưa AI vào quy trình của bạn với AI Builder9

--

--

Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Lưu trữ và quản lý dữ liệu Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service) 1 GB dung lượng cơ sở dữ liệu10 (trên mỗi môi trường, khi đã kích hoạt gói thanh toán theo mức sử dụng)
Khám phá các gói thanh toán theo mức sử dụng
Trên mỗi dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền
lượt chạy (chế độ có giám sát)
Trên mỗi dòng màn hình nền
lượt chạy (chế độ không giám sát)
Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây6
Chạy dòng đám mây5

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng quy trình công việc5

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát7

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát7

--

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ không giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

Đưa AI vào quy trình của bạn với AI Builder9

--

--

Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
1 GB dung lượng cơ sở dữ liệu10 (trên mỗi môi trường, khi đã kích hoạt gói thanh toán theo mức sử dụng)
Khám phá các gói thanh toán theo mức sử dụng
Trên mỗi dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền
lượt chạy (chế độ có giám sát)
Trên mỗi dòng màn hình nền
lượt chạy (chế độ không giám sát)
Tự động hóa trên màn hình nền và đám mây6
Chạy dòng đám mây5

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng quy trình công việc5

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ có giám sát7

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ có giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

--

Chạy các dòng màn hình nền ở chế độ không giám sát7

--

Có bao gồm trong mỗi Lượt chạy chế độ không giám sát theo dòng đám mây hoặc dòng màn hình nền

Đưa AI vào quy trình của bạn với AI Builder9

--

--

Kết nối, lưu trữ và quản lý dữ liệu
Kết nối với dữ liệu của bạn
Sử dụng các trình kết nối dựng sẵn
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và quy cập các thực thể tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
1 GB dung lượng cơ sở dữ liệu10 (trên mỗi môi trường, khi đã kích hoạt gói thanh toán theo mức sử dụng)

5 Trong phạm vi giới hạn dịch vụ. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu của Power Platform cùng các giới hạn khác.

6 Xem hướng dẫn sử dụng để biết định nghĩa của từng loại dòng quy trình.

7 Đã bao gồm cả tính năng tạo dòng màn hình nền, điều phối và quản lý bot.

8 Các phiên bản đồng thời của một quy trình đơn lẻ bắt buộc sử dụng một bot bổ sung không có giám sát cho mỗi phiên bản. Có thể áp dụng nhiều phần bổ trợ RPA không có giám sát đối với giấy phép cơ sở đủ điều kiện. Hãy tải xuống hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

9 Năng lực tín dụng dịch vụ AI Builder được gộp chung ở cấp độ đối tượng thuê. Mua thêm dung lượng / 1 triệu tín dụng dịch vụ với giá $500 / tháng. Đọc Câu hỏi thường gặp hoặc tải xuống hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

10 Cơ sở dữ liệu Dataverse và quyền sử dụng dung lượng tệp được gộp chung ở cấp độ đối tượng thuê.

11 Cơ sở dữ liệu Dataverse và quyền sử dụng dung lượng tệp được cung cấp cho mỗi gói theo dòng quy trình và phản ánh việc mua tối thiểu năm dòng quy trình. Hãy tải xuống hướng dẫn cấp phép để biết thêm thông tin.

Khám phá các phần bổ trợ của Power Automate

AI Builder

500 $

mỗi đơn vị/tháng12,13

Tích hợp AI vào dòng quy trình của bạn với các mô hình tùy chỉnh và dựng sẵn.

 • Bao gồm những phần sau:
  • AI Builder
 • Có sẵn dưới dạng phần bổ trợ cho:
  • Gói đăng ký Power Automate, Power Apps hoặc Dynamics 365 trả phí hiện có

RPA không có giám sát

150 $

mỗi bot/tháng12

Thêm khả năng tự động hóa các ứng dụng cũ trên màn hình nền hoặc máy ảo bằng cách dùng tự động hóa robot cho quy trình (RPA) trong chế độ không giám sát.

 • Bao gồm những phần sau:
  • Dòng màn hình nền (RPA) ở chế độ không giám sát
  • 5.000 tín dụng dịch vụ AI Builder mỗi tháng
 • Có sẵn dưới dạng phần bổ trợ cho:
  • Gói theo người dùng kèm RPA có giám sát hoặc gói theo dòng quy trình

12 Yêu cầu quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365 qua vai trò quản trị viên toàn bộ hoặc quản trị viên thanh toán.

13 Mỗi đơn vị bổ trợ AI Builder là một gói gồm 1 triệu tín dụng dịch vụ được tổng hợp ở cấp độ đối tượng thuê. Hãy tìm hiểu Máy tính AI Builder để ước tính chi phí.

Bạn có câu hỏi về việc mua hàng hoặc thắc mắc về các yêu cầu của gói thuê bao?

Tài nguyên và học tập

Dùng thử Power Automate miễn phí để phát triển các kĩ năng của bạn

Đọc hướng dẫn cấp phép

Xem câu hỏi thường gặp về cấp phép