Trình kết nối

Dễ dàng kết nối với ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ của bạn bằng cách sử dụng trình kết nối cho dòng đám mây trong Power Automate.