Một người nhìn vào máy tính xách tay khi ngồi trên ghế

Tạo sự nhất quán với tự động hóa quy trình kinh doanh

Hướng dẫn mọi người thông qua các quy trình nhiều bước để đảm bảo tính nhất quán với các dòng quy trình công việc — khả năng tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA) trong Power Automate.

Tại sao dùng tự động hóa quy trình kinh doanh?

Đảm bảo các quy trình được tuân thủ nhất quán

Cung cấp hướng dẫn người dùng từ đầu đến cuối để hợp lý hóa các quy trình bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn — bất kể độ phức tạp ra sao.

Kết nối với thông tin bạn cần

Hợp lý hóa các quy trình đầu cuối bằng cách sử dụng và kết nối với tất cả dữ liệu của bạn — từ tất cả các nguồn — bằng Microsoft Dataverse.

Đưa ra nhiều quyết định đúng đắn hơn

Khám phá thông tin chuyên sâu bằng cách sử dụng phân tích gắn liền với dữ liệu dòng quy trình công việc của bạn.

Tự động hóa quy trình nhiều bước với BPA

Hình ảnh của Trình thiết kế quy trình

Nhanh chóng vạch ra các giai đoạn và các bước của dòng quy trình công việc.

Hình ảnh hiển thị các giai đoạn của BPA

Làm theo một hướng dẫn trực quan hiển thị tiến trình hiện tại và các bước liên quan.

Hình ảnh của Trung tâm hành động

Giúp bạn dễ dàng hơn trong việc phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo bằng cách xem danh sách các dòng quy trình công việc.

Hình ảnh Chạy dòng đám mây

Dễ dàng chạy các dòng đám mây — ngay từ dòng quy trình công việc của bạn.

Hình ảnh hiển thị bảo mật cùng BPA

Kiểm soát quyền truy cập và khả năng hiển thị đối với các dòng quy trình công việc cụ thể.

Hình ảnh của các quy trình dựng sẵn

Bắt đầu nhanh chóng với các quy trình nghiệp vụ sẵn dùng cho các tình huống chung.

Thực hiện bước tiếp theo

* Cần có giấy phép trên mỗi người dùng để tạo các dòng quy trình công việc trong Power Automate. Chọn gói giấy phép Dynamics 365 bao gồm giấy phép trên mỗi người dùng này.