Ước tính năng lực AI Builder phù hợp với bạn

Bộ đọc danh thiếp

Xác định và trích xuất thông tin, như họ tên và email, từ danh thiếp

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu danh thiếp mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty có 300 nhân viên bán hàng, mỗi nhân viên thường thêm 15 người liên hệ vào cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng mỗi tháng. Để tự động hóa quy trình xử lý danh thiếp bằng bộ đọc danh thiếp, công ty cần mua 1 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về bộ đọc danh thiếp

Phân loại theo danh mục

Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để gán thẻ cho các mục nhập văn bản

Bạn sẽ phân tích bao nhiêu chuỗi văn bản mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty nhận và xử lý 40.000 email từ khách hàng mỗi tháng.
Để tự động hóa việc phân loại và phân luồng đến nhóm phụ trách phù hợp thông qua tính năng phân loại theo danh mụcPower Automate, công ty cần mua 1 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng phân loại theo danh mục

Xử lý tài liệu

Xác định và trích xuất các trường và bảng từ các tài liệu

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu trang mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty nhận và xử lý các đơn giao hàng. Để tự động hóa quy trình giao hàng thông qua tính năng xử lý tài liệu của AI Builder và Power Automate, công ty cần mua 2 triệu tín dụng dịch vụ (2 đơn vị chức năng AI Builder) cho đơn giao hàng với số lượng 20.000 trang mỗi tháng.

Tìm hiểu thêm về tính năng xử lý tài liệu

Trích xuất thực thể

Nhận dạng các dữ liệu cụ thể từ văn bản và sau đó phân loại các yếu tố chính vào các danh mục được xác định sẵn

Bạn sẽ phân tích bao nhiêu chuỗi văn bản mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty nhận và xử lý 40.000 mẫu phản hồi từ khách hàng mỗi tháng. Để tự động hóa việc trích xuất các thông tin liên quan từ email và lưu trữ vào Microsoft Dataverse thông qua tính năng trích xuất thực thểPower Automate, công ty cần mua 1 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng trích xuất thực thể

Trình đọc giấy tờ tùy thân

Đọc và lưu thông tin từ giấy tờ tùy thân

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu giấy tờ tùy thân mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty triển khai một hoạt động đặc biệt, trong đó, khách hàng cần gửi bản scan bằng lái xe do chính phủ cấp để làm bằng chứng cư trú. Để tự động hóa việc trích xuất thông tin từ 8.000 bằng lái mỗi tháng, công ty cần mua 1 đơn vị AI Builder.

Tìm hiểu thêm về trình đọc giấy tờ tùy thân

Phân loại hình ảnh

Phân loại và gán nhãn cho hình ảnh

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu hình ảnh mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Trong phạm vi hoạt động của mình, một công ty thu thập 500.000 hình hoa mỗi tháng. Để tự động hóa việc phân loại các hình ảnh này nhằm nhận diện kiểu hoa, công ty cần mua 2 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng phân loại theo hình ảnh

Xử lý hóa đơn

Nhận diện và trích xuất thông tin chính từ các hóa đơn

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu hóa đơn mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty nhận và xử lý 40.000 hóa đơn mỗi tháng. Để tự động hóa việc xử lý hóa đơn thông qua tính năng xử lý hóa đơn của AI Builder và Power Automate, công ty cần mua 2 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về xử lý hóa đơn

Trích xuất cụm từ chính

Xác định và trích xuất các cụm từ chính từ các tài liệu văn bản phi cấu trúc

Bạn sẽ phân tích bao nhiêu chuỗi văn bản mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty đã tổ chức một sự kiện cho khách hàng của mình và đề nghị mỗi người tham dự chia sẻ ý kiến về sự kiện vào một biểu mẫu phản hồi. Để trích xuất các cụm từ chính từ 1.000 biểu mẫu phản hồi, công ty cần mua 1 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng trích xuất cụm từ chính

Phát hiện ngôn ngữ

Xác định ngôn ngữ chính của tài liệu văn bản

Bạn sẽ phân tích bao nhiêu chuỗi văn bản mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty có mạng lưới khách hàng trên toàn cầu liên hệ với nhóm hỗ trợ của họ qua email. Nhóm hỗ trợ này nhận được 30.000 email mỗi ngày. Những email này được chuyển đến các trung tâm dịch vụ khách hàng ở các khu vực địa lý cụ thể dựa trên ngôn ngữ dùng trong email. Để tự động hóa hoàn toàn quá trình phát hiện ngôn ngữ, công ty cần mua 2 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng phát hiện ngôn ngữ

Phát hiện đối tượng

Phát hiện đối tượng thông thường

Nhận dạng, đếm và gắn nhãn các mục trong hình ảnh

Bạn sẽ đào tạo bao nhiêu mô hình mỗi tháng?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Bạn sẽ đào tạo bao nhiêu hình ảnh mỗi mô hình?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu hình ảnh mỗi tháng bằng mô hình đã đào tạo của mình?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Phát hiện đối tượng theo miền cụ thể

Nhận dạng, đếm và gắn nhãn các loại hạng mục cụ thể trong hình ảnh, chẳng hạn như logo nhãn hiệu hoặc đồ vật trên kệ bán lẻ

Bạn sẽ đào tạo bao nhiêu mô hình mỗi tháng?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Bạn sẽ đào tạo bao nhiêu hình ảnh mỗi mô hình?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu hình ảnh mỗi tháng bằng mô hình đã đào tạo của mình?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Một công ty sản xuất chuyên lắp ráp các sản phẩm trên một dây chuyền sản xuất. Camera điều khiển được sử dụng để chụp lại dây chuyền sản xuất cứ 5 giây một lần và cảnh báo cho nhân viên quản lý dây chuyền trong trường hợp có linh kiện bị thiếu. Để tự động phát hiện các linh kiện hiện có và đào tạo lại mô hình hàng tháng, công ty cần mua 2 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng phát hiện đối tượng

Dự đoán

Sử dụng các mẫu và kết quả dữ liệu trong lịch sử để dự đoán kết quả trong tương lai

Bạn sẽ cần bao nhiêu mô hình?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Bạn sẽ dự đoán bao nhiêu kết quả cho mỗi mô hình?

Vui lòng nhập một số nguyên lớn hơn 0.

Bạn sẽ cần cập nhật mức dự đoán bao lâu một lần?

Một công ty muốn dự đoán tỉ lệ ngưng sử dụng dịch vụ của khách hàng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu gồm 2,5 triệu khách hàng của mình. Để đào tạo lại mô hình dự đoán AI Builder của mình và cập nhật dự đoán tỉ lệ ngưng sử dụng hàng tháng mà không gây gián đoạn hoạt động, công ty cần mua 1 đơn vị AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng dự đoán

Xử lý biên lai

Nhận diện và trích xuất thông tin chính từ các biên lai

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu biên lai mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty nhận và xử lý 2.000 biên lai mỗi tháng. Để tự động hóa việc báo cáo chi phí thông qua tính năng xử lý biên nhận của AI Builder và Power Automate, công ty cần mua 1 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng xử lý biên lai

Phân tích cảm tính

Phát hiện cảm xúc tích cực, tiêu cực hoặc trung lập trong dữ liệu văn bản

Bạn sẽ phân tích bao nhiêu chuỗi văn bản mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty đang lấy ý kiến phản hồi về một sản phẩm mới bằng cách gửi đi một bảng câu hỏi cho 1.000 khách hàng. Sau đó, công ty này tiến hành xác định tỷ lệ phần trăm giữa cảm xúc tích cực, tiêu cực và trung lập. Để tự động phân tích cảm xúc của thông tin phản hồi, công ty cần mua 1 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng phân tích cảm tính

Nhận dạng văn bản

Sử dụng tính năng nhận dạng kí tự quang học (OCR) để phát hiện văn bản dạng in và viết tay trong hình ảnh

Bạn sẽ xử lý bao nhiêu hình ảnh mỗi tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty có 20 nhân viên vận hành thực địa sử dụng tính năng nhận dạng văn bản để trích xuất số ID của các máy bán hàng tự động từ hình ảnh. Để tự động hóa hoàn toàn quy trình trích xuất số ID máy bán hàng từ hình ảnh, công ty cần mua 1 triệu tín dụng dịch vụ (1 đơn vị chức năng AI Builder) cho 50.000 hình ảnh mỗi tháng.

Tìm hiểu thêm về tính năng nhận dạng văn bản

Dịch văn bản

Dịch văn bản sang hơn 60 ngôn ngữ

Bạn sẽ phân tích bao nhiêu chuỗi văn bản trong một tháng?

Please enter a whole number greater than zero.

Một công ty nhận được 60.000 yêu cầu từ khách hàng mỗi tháng bằng các ngôn ngữ khác nhau. Để tự động hóa việc dịch các yêu cầu đó thông qua tính năng dịch văn bản của AI Builder và Power Automate, công ty cần mua 2 đơn vị chức năng AI Builder.

Tìm hiểu thêm về tính năng dịch văn bản
t

Chi phí ước tính 1, 2

Đơn vị bổ trợ AI Builder 3, 4 0 đơn vị
$0 phí hàng tháng

1 Đây là các mức giá ước tính, có thể thay đổi và không phải là mức báo giá chính thức. Các yêu cầu về năng lực thực tế có thể thay đổi đáng kể dựa trên tần suất sử dụng, số lượng đào tạo và các yếu tố khác. Mức ước tính này chỉ mang tính chất hướng dẫn và không đảm bảo về hiệu suất hoặc giá thực tế.

2 Khối lượng đơn vị AI Builder được hiển thị và các khoản phí tương ứng phản ánh cả các mô hình đã được phát hành rộng rãi (GA) và các mô hình hiện được phát hành ở dạng bản xem trước. Chỉ các mô hình phát hành rộng rãi mới tiêu tốn năng lực của AI Builder. Tìm hiểu thêm về trạng thái phát hành.

3 Giá của phần bổ trợ AI Builder không bao gồm giấy phép cơ bản của Power Apps, Power Automate hoặc Dynamics 365 .

4 Giá của đơn vị bổ trợ phụ thuộc vào số lượng: $500 khi mua 1-9 đơn vị (Cấp 1), $375 khi mua 10-49 đơn vị (Cấp 2), $250 khi mua nhiều hơn 50 đơn vị (Cấp 3).