Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Trello

Gửi email được gắn cờ trong Office 365 Outlook vào bảng Trello

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có email Office 365 Outlook được gắn cờ, tạo thẻ Trello để thêm chi tiết email.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử