Mẫu Microsoft Power Automate

Instapaper Instapaper

Lưu trữ thẻ đánh dấu Instapaper ngay khi đọc xong

By Microsoft

Tự động lưu trữ thẻ đánh dấu của bạn ngay khi bạn đánh dấu chúng là đã đọc.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử