Žena radi na novim tehnikama istraživanja procesa

Šta je to istraživanje procesa?

Istraživanje procesa je tehnika osmišljena da otkrije, nadgleda i unapredi procese izdvajanjem lako dostupnih znanja iz informacionih sistema.

To je proces koji izdvaja informacije iz evidencija događaja i dnevnika nadzora u svim informacionim sistemima u vašoj organizaciji, kao što su planiranje resursa preduzeća (ERP) ili sistemi za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) da bi se dobila jasna slika onoga što se dešava u preduzeću.

Drugim rečima, istraživanje procesa je skoro kao da pravite rendgenski snimak svojih poslovnih procesa kako biste dobili najjasniju celokupnu sliku o tome koliko dobro poslovni procesi funkcionišu i koje procese treba usavršiti, kao što su problematična uska grla ili druge oblasti poslovanja koje izazivaju veliki zastoj.

Istraživanje procesa takođe pomaže menadžerima da obezbede potpuno objektivan pristup zasnovan na podacima koji im pomaže da reše probleme i omogućava im da donose odluke na osnovu podataka u realnom vremenu.

Istraživanje procesa, traženje podataka i upravljanje poslovnim procesima: u čemu je razlika?

S obzirom na to da se istraživanje procesa često meša sa traženjem podataka i upravljanjem poslovnim procesima (BPM), korisno je znati razliku među ova tri postupka, kao i šta svaki od njih zapravo predstavlja.

Radi jasnoće, počnimo od traženja podataka.

Traženje podataka je krovni termin za praksu analize velikih količina podataka radi pronalaženja obrazaca, otkrivanja trendova i sticanja uvida u buduću upotrebu. Istraživanje procesa, s druge strane, predstavlja jednostavno oblik traženja podataka koji se posebno koristi za pronalaženje obrazaca unutar procesa jedne organizacije.

U istraživanju procesa cilj je da se pronađu informacije o poslovnim procesima kako bi se otkrio, uporedio ili unapredio određeni poslovni proces, dok traženje podataka podrazumeva mnogo širi skup podataka kako bi se obavile stvari koje obuhvataju predviđanje ponašanja klijenata, ispitivanje gubitka klijenata, otkrivanje prevara i pronalaženje drugih povoljnih ličnih podataka o klijentima.

Drugim rečima, istraživanje procesa je interni proces koji poboljšava poslovanje iznutra, dok je traženje podataka širi generički termin koji se koristi za analizu svih skupova podataka, ali može da uključuje i poboljšanje spoljnih mogućnosti izvan poslovanja, kao što je poboljšanje prodaje ili potencijalnih klijenata.

Upravljanje poslovnim procesima (BPM), s druge strane, odnosi se na napore zaposlenih u vašem preduzeću da analiziraju, ubrzaju i optimizuju procese.

U upravljanju poslovnim procesima ovi procesi se obično ručno evidentiraju u softverskom sistemu za praćenje putem razgovora, radionica i upitnika. Podaci iz upravljanja poslovnim procesima obično su mnogo više kvalitativni, s obzirom na to da se radi o podacima koje pružaju ljudi, s tim što istraživanje procesa pruža mnogo kvantitativniji pristup istim podacima.

Drugim rečima, upravljanje poslovnim procesima je ljudski operativni prikaz poslovnih procesa, dok istraživanje procesa otkriva koji je stvarni proces na osnovu objektivnih podataka.

Drugi način da se shvati razlika između ova dva pojma jeste ovaj – upravljanje poslovnim procesima predstavlja ono što kompanije veruju da jesu, dok im istraživanje procesa pomaže da otkriju ko su i šta su zapravo sa objektivne tačke gledišta.

Da biste saznali više o upravljanju poslovnim procesima, pročitajte „Šta je to upravljanje poslovnim procesima?“

Tipovi modela istraživanja poslovnih procesa

Istraživanje procesa ima tri glavna oblika: (1) otkrivanje, (2) usaglašenost i (3) poboljšanje.

 1. Otkrivanje: Najčešći tip istraživanja procesa je proces otkrivanja. Proces otkrivanja je korišćenje podataka iz evidencije događaja za kreiranje modela procesa bez ikakvog spoljnog uticaja postojećeg modela procesa. Kod procesa otkrivanja, nikakve informacije iz postojećeg modela procesa ne bi podstakle niti uticale na razvoj novog modela procesa.
 2. Usaglašenost: Proces provere usaglašenosti proverava da li se predviđeni model procesa zaista koristi u praksi. Ovaj tip procesa procenjuje opis procesa u odnosu na postojeći model procesa na osnovu podataka iz evidencije događaja i pokušava da identifikuje odstupanja od predviđenog modela procesa.
 3. Poboljšanje: Proces poboljšanja (poznat i kao istraživanje organizacije, istraživanje učinka ili proces proširenja) podrazumeva poboljšanje postojećeg modela procesa na osnovu podataka iz procesa provere usaglašenosti. Na primer, proces poboljšanja može da koristi podatke iz procesa provere usaglašenosti da bi poboljšao usko grlo ili neproduktivnu varijantu koju je otkrio.

Zašto je istraživanje procesa važno?

Istraživanje procesa ima mnoge prednosti koje mogu da posluže u nekoliko delatnosti – od njegovih korena u akademskim institucijama do ogromnih dubina poslovnog sveta.

Samo u protekloj deceniji, istraživanje procesa je postalo jedna od najvrednijih i najznačajnijih novih tehnologija koje preduzeća koriste ne samo da bi unapredila svoje poslovne procese, već i da bi napredovala u narednoj deceniji.

To je zato što istraživanje procesa predstavlja mnogo više od poboljšanja prodaje – ono takođe pomaže preduzećima da smanje operativne troškove koji utiču na njihov ukupan povraćaj ulaganja (ROI) kvantifikovanjem neefikasnosti u njihovim operativnim modelima, što omogućava menadžerima da donose objektivne odluke zasnovane na podacima u vezi sa odgovarajućom dodelom resursa radi poboljšanja tokova posla.

Da biste saznali više o tome kako istraživanje procesa može da koristi vašoj organizaciji, pogledajte vođeni obilazak u vezi sa uslugom Microsoft savetnik za procese u okviru ove demonstracije za samostalno učenje.

Prednosti istraživanja procesa

Istraživanje procesa sadrži nekoliko pogodnosti za svaku delatnost. Neke od ovih pogodnosti su:

 • Objektivni uvidi: Istraživanje procesa pruža uvide zasnovane na činjenicama na osnovu stvarnih podataka koji menadžerima omogućavaju da nadgledaju, analiziraju i poboljšavaju postojeće poslovne procese.
 • Jeftinije, brže i preciznije: Za razliku od ručnih procesa, koji se često viđaju u okviru upravljanja poslovnim procesima, istraživanje procesa pruža preciznije informacije mnogo brže i jeftinije od radionica mapiranja procesa i drugih procesa ručnog unosa.
 • Radi sa postojećim sistemima: Istraživanje procesa može da funkcioniše sa postojećim softverskim sistemima kako bi vam pomoglo da proširite postojeća tehnološka ulaganja bez potrebe da ulažete u nove softverske tehnologije.

Da biste saznali više o tome kako istraživanje procesa i robotska automatizacija procesa (RPA) mogu da povećaju produktivnost rada, tačnost, brzinu i usaglašenost, pročitajte: „Šta treba da znate o prednostima RPA.“

Kako istraživanje procesa funkcioniše sa pokretom za razvoj niskog kodiranja

Kako većina kompanija nastavlja da insistira na bržoj proizvodnji rezultata, počinju da se prebacuju na razvojni modeli sa niskim kodiranjem koji se manje oslanjaju na projekte sa mnogo kodiranja i tim programera.

Istraživanje procesa je postupak na osnovu kojeg je moguće odrediti koji poslovni procesi mogu najbolje da funkcionišu po modelu razvoja sa niskim kodiranjem.

Ali prvo, šta je to razvoj sa niskim kodiranjem? Razvoj sa niskim kodiranjem je alternativni pristup razvoju softvera koji zahteva minimalnu stručnost ili poznavanje kodiranja.

Drugim rečima, projektanti i oni koji to nisu mogu brzo i lako da proizvedu nove aplikacije i proizvode korišćenjem unapred podešenih modula, predložaka, funkcije prevlačenja i otpuštanja i automatizovanih procesa.

Ovo omogućava odeljenjima sa programerima i onima koji to nisu da impresivnom brzinom prave veb-lokacije, aplikacije i druge digitalne proizvode.

Kada organizacije koriste istraživanje procesa, mogu da utvrde koji procesi prvo mogu da se razviju brže po modelu razvoja sa niskim kodiranjem pre nego što celokupno poslovanje preusmere na model razvoja sa niskim kodiranjem ili mogu da ga koriste kako bi odredile koji procesi treba da imaju viši prioritet u okviru procesa sa više kodiranja sa projektantima.

Drugim rečima, istraživanje procesa pomaže da stvari teku glatko dok se prelazi na model razvoja sa niskim kodiranjem bez stvaranja nepotrebnog zastoja u poslu.

Objektivni podaci dobijeni istraživanjem procesa takođe će vašim menadžerima pružiti precizan plan vezan za to kako da reorganizujete svaki proces toka posla od početka do kraja radi lakog i jednostavnog prelaska na model razvoja sa niskim kodiranjem.

Da biste saznali više o razvoju sa niskim kodiranjem, pročitajte: „Šta je to platforma za razvoj sa niskim kodiranjem?“

Kako istraživanje procesa poboljšava tokove posla: primeri i slučajevi upotrebe

Alatke i tehnike istraživanja procesa mogu da se koriste za poboljšanje tokova posla vezanih za procese u najrazličitijim delatnostima.

Budući da istraživanje procesa ističe i kvantifikuje operativne neefikasnosti, mnoge delatnosti su počele da primenjuju alatke za istraživanje procesa da bi otkrile kako mogu da unaprede svaki proces u svojoj organizaciji.

Neki slučajevi upotrebe u delatnostima su:

 • Proizvodnja: Istraživanje procesa može da pomogne menadžerima u proizvodnoj delatnosti da steknu uvid u vreme proizvodnje za određeni proizvod i da po potrebi preusmere resurse, kao što su prostor za skladištenje, mašine ili radnici, kako bi poboljšali proizvodnju i odgovorili na potražnju.
 • Primer: Coca-Cola Bottling Company United je naišao na probleme sa poručivanjem u vezi sa svojim popularnim Freestyle dozatorima pića. Korišćenjem robotske automatizacije procesa (RPA) uz Microsoft Power Automate uspeli su da bolje i brže ispune porudžbine bez zapošljavanja većeg broja radnika sa punim radnim vremenom.
 • Obrazovanje: Istraživanje procesa može da prati i procenjuje uspeh i ponašanje učenika, na primer, koliko vremena svaki učenik provede pregledajući materijale za nastavu. Takođe može da pomogne nastavnicima i administratorima da identifikuju koji procesi najbolje funkcionišu za svaki nastavni program.
 • Zdravstvo: Istraživanje procesa doprinosi smanjenju količine vremena obrade lečenja za svakog pacijenta i čak davanju preporuka za brži oporavak.
 • Javni radovi: Istraživanje procesa može da pojednostavi postupak fakturisanja za nekoliko zainteresovanih strana u projektima javnih radova za preduzeća u delatnostima kao što su građevinarstvo, čišćenje, biroi za zaštitu životne sredine, IT i komunikacije.
 • Primer: Vodafone – vodeća telekomunikaciona kompanija u Evropi i Africi – pojednostavila je svoje poslovne procese tako što je Microsoft Power Platform učinila dostupnim svim zaposlenima, čime im je pružila više od 1000 rešenja za automatizaciju svakodnevnih zadataka.
 • Finansije: Istraživanje procesa može da doprinese poboljšanju međuorganizacijskih procesa za finansijske institucije, kao što su nalozi za reviziju, povećanje prihoda i proširenje baza klijenata.
 • Primer: Illimity,, prva italijanska banka u oblaku, koristila je istraživanje procesa i druge robotske automatizacije procesa (RPA) da bi poboljšala postupke podnošenja zahteva za kredit i odobravanje kredita za svoje klijente.
 • E-trgovina: Istraživanje procesa može da doprinese ispitivanju ponašanja kupaca na mreži i da preporuči nove strategije za uvećavanje ROI i prodaje za prodavce koji se bave e-trgovinom, kao bilo koje vrste iskustva kupovine na mreži.
 • Razvoj softvera: Istraživanje procesa može da pomogne programerima softvera i IT administratorima da reorganizuju svoje razvojne procese u jasno dokumentovanu vizuelnu mapu, tako da mogu da prate procese kako bi se uverili da se razvoj odvija na očekivani način.

Digitalne transformacije uz istraživanje procesa

Budući da organizacije širom sveta moraju da drže korak sa digitalnim transformacijama koje se dešavaju svake godine, mnogima od njih je preko potrebna kompletna revizija poslovnih procesa.

Uz istraživanje procesa, organizacija može da unapredi svaki aspekt svojih poslovnih procesa i stekne uvid u to kako oni zapravo funkcionišu u odnosu na to kako ona veruje da funkcionišu, uz jasnu vizuelnu mapu koju obezbeđuju alatke za istraživanje procesa.

Istraživanje procesa je kontinuirani postupak koji vašoj organizaciji može da obezbedi automatizovano mapiranje procesa, procese otkrivanja i analitiku podataka sa ciljem da se poboljša svaki proces u vašem preduzeću kako bi se obavljao sa željenim rezultatima i ishodima.

Kada svaki proces u organizaciji u svakom trenutku funkcioniše sa optimalnom efikasnošću, to organizaciji ostavlja prostor da se brzo i efikasno promeni i prilagodi novim tehnologijama bez ometanja proizvodnje ili odstupanja od povraćaja ulaganja. To organizaciji ostavlja prostor i za nove inovacije i jačanje odnosa sa klijentima.

Da biste saznali više o alatkama za istraživanje procesa i robotsku automatizaciju procesa (RPA), pogledajte zašto preduzeća prihvataju RPA alatke i sami istražite kako Microsoft Power Automate može da doprinese poboljšanju vaših poslovnih procesa.

Najčešća pitanja

Šta je to istraživanje procesa?

Istraživanje procesa je tehnika osmišljena sa ciljem da otkrije, nadgleda i unapredi procese izdvajanjem lako dostupnih znanja iz informacionih sistema. To je postupak koji izdvaja informacije iz evidencija događaja i dnevnika nadzora u svim informacionim sistemima u vašoj organizaciji da bi se dobila jasna slika onoga što se dešava u preduzeću. Stvara jasnu vizuelnu mapu koja otkriva i kvantifikuje operativne neefikasnosti, kao što su uska grla, neproduktivne varijante, odstupanja od predviđenog dizajna i prepravke.

Koji su tipovi istraživanja procesa?

Istraživanje procesa ima tri glavna oblika: (1) otkrivanje, (2) usaglašenost i (3) poboljšanje. Proces otkrivanja istražuje nove načine za obradu procesa bez spoljnog uticaja postojećeg modela procesa. Proces provere usaglašenosti ispituje da li proces funkcioniše kao što je predviđeno. Proces poboljšanja poboljšava postojeći proces koji je proces provere usaglašenosti označio kao problematičan.

Zašto koristiti istraživanje procesa?

Istraživanje procesa omogućava organizacijama da otkriju operativne neefikasnosti koje utiču na ukupnu proizvodnju kao što su uska grla, neproduktivne varijante, odstupanja od predviđenog dizajna i prepravke. Ova otkrića često pomažu preduzećima da reorganizuju radne procese kako bi obavila odgovarajuću dodelu resursa i na taj način poboljšala tokove posla na osnovu objektivnih podataka.

Koju ulogu istraživanje procesa može da ima tokom digitalne transformacije neke organizacije?

Istraživanje procesa omogućava organizacijama da utvrde koji procesi pozitivno ili negativno utiču na njihove ukupne tokove posla. Zahvaljujući jasnoj vizuelnoj mapi zasnovanoj na prikupljenim podacima iz stavki evidencije događaja i dnevnika nadzora u svakom informacionom sistemu u organizaciji, menadžeri mogu da koriste podatke kako bi po potrebi preusmerili resurse radi poboljšanja tokova posla i proizvodnje.

Kako se istraživanje procesa i automatizacija sa niskim kodiranjem međusobno dopunjuju?

Istraživanje procesa može da omogući organizacijama da daju prioritet zadacima koji mogu da se prebace na model razvoja sa niskim kodiranjem bez stvaranja zaostatka pri obavljanju zadataka. Takođe može da pomogne preduzećima da organizuju procese koje je moguće obavljati primenom razvoja sa niskim kodiranjem i one koje bi trebalo obavljati sa projektantom.