Osoba pozerajúca sa na obrazovku počítača a podľa všetkého vzdelávajúca sa v oblasti robotickej automatizácie procesov

Čo by ste mali vedieť o prínosoch RPA

Robotická automatizácia procesov (RPA) poskytuje ako riešenie mnoho prínosov pre organizácie a odvetvia, keď sa aplikuje na úlohy a pracovné postupy. V súčasnosti si organizácie osvojujú RPA a profitujú zo zvyšovania produktivity práce, presnosti, rýchlosti a súladu s predpismi. Zistite, ako môže byť RPA prínosom pre vaše podnikanie.

Prínosy robotickej automatizácie procesov

RPA umožňuje vašej firme automatizovať procesy a úlohy s cieľom šetriť čas a vyhnúť sa bežným ľudským chybám. Softvér RPA funguje tak, že konfiguruje roboty na vykonávanie úloh, ktoré by obvykle vykonávali ľudia. Roboty možno naučiť klikať a písať v rôznych aplikáciách, ako aj nakonfigurovať na vykonávanie zložitejších úloh bez potreby ľudského zásahu. RPA je prínosom pre vašu firmu, pretože poskytuje automatizáciu rôznych činností vrátane prenosu údajov, aktualizácie profilov zákazníkov, zadávania údajov, spravovania zásob a ďalších zložitejších úloh.

Robotická automatizácia procesov poskytuje sedem kľúčových prínosov:

 1. Úspora času

  Opakujúce sa administratívne úlohy sú bežnou súčasťou mnohých firemných procesov. RPA umožňuje vašej firme automatizovať a vykonávať opakujúce sa úlohy rýchlou, robotickou rýchlosťou. RPA je prínosná pre vašu firmu a vašich zamestnancov aj tým, že im umožňuje venovať viac času delikátnym a komplexným úlohám.

 2. Zvyšovanie návratnosti investícií

  Nástroje RPA umožňujú efektívnejšie spravovať opakujúce sa úlohy než ľudia a pomáhajú vašej firme zvyšovať produktivitu práce. Preto je jedným z najväčších prínosov RPA jej pozitívny vplyv na návratnosť investícií. Vďaka robotickej automatizácii procesov môže vaša firma zlepšiť niekoľko procesov a postupom času zhromaždiť značné množstvo kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov, čo pomáha efektívnejšie informovať o nákladoch a spravovať ich.

 3. Eliminácia ľudských chýb

  Ak sa na to pozrieme realisticky, ľudské chyby a únava sú vždy faktory, ktoré je potrebné zvážiť, bez ohľadu na to, ako šikovný je človek vykonávajúci príslušnú rolu. RPA poskytuje automatické roboty, ktoré sa nikdy neunavia, takže úlohy sú vždy vykonávané presne tak, ako sa to očakáva.

 4. Lepšie zabezpečenie

  Kybernetická bezpečnosť je pre vašu firmu mimoriadne dôležitá a riešenia RPA pomáhajú chrániť pred bezpečnostnými hrozbami. RPA zlepšuje zabezpečenie znížením počtu ľudských interakcií s citlivými údajmi a informáciami, čo pomáha predchádzať nákladným únikom údajov a narušeniam ich zabezpečenia. Nástroje RPA pomáhajú udržiavať vašu firmu v bezpečí, či už prostredníctvom ochrany pred prístupom neoprávnených používateľov, alebo vykonávaním automatického odhlasovania z kont pri prekročení stanovených limitov.

 5. Zvyšovanie súladu s predpismi

  Súlad s predpismi je dôležitý pre spoľahlivosť a udržateľnosť vášho podnikania a riešenia RPA zabezpečujú veľmi presné a konzistentné dodržiavanie súladu so stanovenými pravidlami a usmerneniami. Väčšina organizácií sa zvyčajne riadi rôznymi priemyselnými a vládnymi nariadeniami a tieto organizácie využívajú prínosy RPA s automatizovaným a konzistentným dodržiavaním súladu s predpismi. RPA je navyše možné auditovať z jedného miesta namiesto vykonávania auditov prostredníctvom viacerých aplikácií, čo znižuje riziká v oblasti dodržiavania súladu s predpismi. Robotická automatizácia procesov sa dá aplikovať na zmluvné pracovné postupy a predkladania žiadostí a dokumentov, aktualizácie formulárov, ako aj na oznámenia súvisiace s dodržiavaním súladu s predpismi a príslušné upozornenia.

 6. Škálovanie automatizácie firemných procesov

  Keď vaša spoločnosť aplikuje nástroj RPA na ďalšie firemné aktivity, automatizácia procesov a úloh sa rozšíri v celej vašej organizácii. Robotická automatizácia procesov tiež umožňuje vašej firme škálovať tak, aby dokázala pokryť sezónny nárast dopytu a plniť plánované ciele s väčšou istotou, či už ide o spracovanie objednávok, faktúr, spravovanie zásob, alebo iné formy výroby a služieb.

 7. Spokojnosť zamestnancov

  Po automatizovaní únavných procesov sa môžu zamestnanci sústrediť na kritickejšie potreby vašej firmy. Keďže RPA znižuje počet opakujúcich sa úloh, ktoré zvyčajne vykonávajú ľudia, zvyšuje sa aj spokojnosť zamestnancov. Zamestnanci potom môžu uplatňovať svoje odborné znalosti pri úlohách, ktoré si vyžadujú strategické myslenie, ako je napríklad firemné plánovanie, vzťahy s verejnosťou a brainstorming.

Aký prínos má automatizácia pracovných postupov pre vašu organizáciu?

Automatizácia pracovných postupov znamená používanie automatizačnej technológie na automatizáciu a prepájanie firemných procesov s cieľom vytvoriť efektívny pracovný postup. Aj keď automatizácia pracovných postupov využíva na vykonávanie jednotlivých úloh v rámci pracovného postupu RPA, od samotnej RPA sa líši tým, že automatizuje a prepája celé procesy od začiatku až po dokončenie, čím vytvára kompletný pracovný postup.

Automatizácia pracovných postupov poskytuje vašej organizácii prínosy v štyroch oblastiach:

 1. Zjednodušenie procesov

  Automatizácia pracovných postupov spája a automatizuje rôzne činnosti súvisiace s prácou a zároveň vykonáva úlohy rýchlejšie a presnejšie než ľudia, čo vašej organizácii zjednodušuje vykonávanie procesov.

 2. Zvyšovanie produktivity

  Spoločnosti občas potrebujú byť schopné vykonávať procesy rýchlejšie, aby pomohli uspokojiť nadpriemerný dopyt. Softvér na automatizáciu pracovných postupov zvyšuje produktivitu zvyšovaním rýchlosti a presnosti vašich firemných procesov a škálovaním automatizovaných procesov v rámci vašej organizácie. Zvýšenie produktivity znamená väčšiu schopnosť poskytovať služby a rozširovať vašu organizáciu a zákaznícku základňu.

 3. Zvyšovanie spoľahlivosti

  Keďže automatizované procesy presne dodržiavajú pravidlá pracovného postupu, ponúkajú výsledky, pri ktorých je oveľa menšia pravdepodobnosť výskytu chýb. Vaša organizácia tak získa dôveru, pretože automatizačné nástroje zakaždým poskytujú dôveryhodné a spoľahlivé výsledky.

 4. Kontrola nákladov

  Každá firma chce efektívne spravovať svoje náklady a výdavky. Firemné procesy sú však často ovplyvňované mnohými premennými, napríklad dopytom a variabilným ľudským výstupom, čo môže spôsobovať kolísanie nákladov. Automatizácia pracovných postupov umožňuje vašej organizácii dosahovať vďaka automatizácii štandardizovaných procesov predvídateľnejšie výsledky a náklady. Pomocou automatizácie pracovných postupov vaša organizácia znižuje potrebu ďalších zdrojov a v dôsledku toho je lepšie vybavená na konzistentnejšie spravovanie nákladov a uspokojovanie meniaceho sa dopytu.

RPA pre odvetvia a oddelenia

RPA sa dá prispôsobiť na riadenie úloh pre rôzne odvetvia a oddelenia. Nasledujúcich šesť odvetví a oddelení môže využívať robotickú automatizáciu procesov nasledovne:

 1. Informačné technológie

  Oddelenia informačných technológií (IT) profitujú z nástrojov RPA dosahovaním lepšieho súladu s predpismi, znižovaním pracovného zaťaženia a znižovaním bezpečnostných rizík. Tieto oddelenia sú pravidelne zaplavované otázkami, žiadosťami a úlohami súvisiacimi so zabezpečením. RPA znižuje pracovné zaťaženie oddelení IT, keď sa implementuje na vykonávanie úloh, ktoré si nevyžadujú zásah špecialistu, ako je napríklad triedenie žiadostí o podporu a pripomínanie aktualizácií softvéru. RPA však môže spravovať aj špecializované úlohy, ako napríklad kontroly dodržiavania súladu s predpismi v rámci aplikácií a nastavovanie a spravovanie infraštruktúry.

 2. Ľudské zdroje

  Obmedzte čas trávený opakujúcimi sa úlohami súvisiacimi s činnosťami, ako je napríklad nábor a zaškoľovanie zamestnancov. Ľudské zdroje môžu používať softvér RPA na rýchle spracúvanie žiadostí pri hľadaní vysoko kvalifikovaných a relevantných zamestnancov. RPA sa dá prispôsobiť aj na vykonávanie rutinných úloh súvisiacich so zaškoľovaním, ako je poskytovanie poverení (napríklad e-mailových kont a hesiel) novým zamestnancom, ako aj potrebnej dokumentácie súvisiacej so zaškoľovaním.

 3. Financie

  Pre finančné tímy je nevyhnutná presnosť údajov a uchovávanie záznamov. Nástroje RPA zvyšujú presnosť a spoľahlivosť vedenia účtovníctva a spravovania údajov. Softvér RPA môže tiež pomôcť finančným oddeleniam vykonávaním jednoduchých alebo zložitých finančných výpočtov, automatizáciou komunikácie pri pohľadávkach, automatizovanou konsolidáciou a vykazovaním a overovaním platieb.

 4. Predaj

  Riešenie RPA umožňuje jednoduchšie vykonávať procesy súvisiace s predajom. Pomocou automatizácie zvyšujú tímy z oddelenia predaja objem potenciálnych zákaziek prostredníctvom automatizovaného dosahu, aktualizácií profilov a získavania nových potenciálnych zákazníkov. Nástroj RPA tiež znižuje potrebu odborných znalostí v oblasti rutinných úloh vykonávaných naprieč oddeleniami, čo umožňuje lepšiu spoluprácu medzi tímami z oddelenia predaja a ostatnými oddeleniami.

 5. Marketing

  Marketingové tímy využívajú robotickú automatizáciu procesov vo svoj prospech niekoľkými spôsobmi. Marketingové oddelenia napríklad implementujú RPA na nákup reklám, poskytovanie udalosťami aktivovaných sprievodcov, spravovanie pracovných postupov a vykonávanie analýz. Softvér RPA umožňuje marketingovým tímom vyhnúť sa znižovaniu kreativity a sústreďovať sa na vytváranie a poskytovanie obsahu.

 6. Prevádzka

  RPA dokáže zefektívniť a znížiť náklady na rôzne prevádzkové procesy. RPA môžete napríklad používať na rýchle vyhodnocovanie dopytov a plnenie žiadostí v rámci obstarávacích procesov. Pre dodávateľské reťazce RPA spravuje zadávanie objednávok, komunikáciu a plnenie objednávok a spracovanie platieb.

Ďalšie informácie o nástrojoch RPA

Keď sa dozviete viac o nástrojoch RPA, je dôležité poznať možnosti RPA, ako aj rozdiely medzi RPA a automatizáciou pracovných postupov. Takisto je dôležité, aby ste najprv plne porozumeli vašim firemným potrebám a potom našli to správne riešenie RPA na vyriešenie týchto potrieb a zlepšenie vašich firemných procesov.

Ak chcete nájsť nástroje na robotickú automatizáciu procesov, preskúmajte nástroje RPA, ako je napríklad služba Microsoft Power Automate poskytujúca robustné možnosti RPA.

Najčastejšie otázky

Aké sú prínosy robotickej automatizácie procesov?

Medzi prínosy robotickej automatizácie procesov patria úspora času a ľudských zdrojov, zvýšená návratnosť investícií, eliminácia ľudských chýb a možnosť škálovať automatizáciu v rámci celej organizácie.

Aký prínos má automatizácia pracovných postupov pre vašu organizáciu?

Automatizácia pracovných postupov prináša vašej organizácii prínosy zvyšovaním produktivity prostredníctvom automatizácie niektorých alebo všetkých súčastí firemného procesu.

Aké sú prínosy automatizácie pracovných postupov?

Prínosmi automatizácie pracovných postupov sú zjednodušenie procesov, zvyšovanie produktivity a spoľahlivosti a lepšia schopnosť riadiť náklady.

Dá sa robotická automatizácia procesov použiť pre akýkoľvek proces?

RPA funguje najlepšie, keď sa používa pre štruktúrované, opakujúce sa procesy založené na pravidlách. Procesy, ktorých atribúty sa neustále menia, sú pre RPA menej vhodné.