Žena pracuje na nových technikách dolování procesů

Co je Process Mining?

Dolování procesů je technika navržená tak, aby odhalovala, monitorovala a zlepšovala procesy extrakcí snadno dostupných informací z informačních systémů.

Je to proces, který extrahuje informace z protokolů událostí a záznamů pro audit ve všech informačních systémech v organizaci, například ze systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) nebo řízení vztahů se zákazníky (CRM). Umožňuje to získat jasné informace o tom, co se ve firmě děje.

Jinými slovy, dolování procesů je skoro totéž, jako byste obchodním procesům udělali rentgen. Získáte tak nejzřetelnější celkový pohled na to, jak se obchodním procesům daří a které procesy potřebují vylepšit, například kvůli problémovým kritickým bodům nebo dalším oblastem firmy, které způsobují závažné prodlevy.

K tomu dolování procesů pomáhá poskytovat manažerům zcela objektivní, daty řízený přístup, který jim pomůže řešit problémy a podporovat jejich rozhodování na základě dat v reálném čase.

Dolování procesů, dolování dat a správa obchodních procesů: v čem se liší?

Dolování procesů se často zaměňuje za dolování dat a správu obchodních procesů (BPM), proto je dobré znát rozdíl mezi těmito třemi pojmy a mít povědomí o tom, co každý z nich vlastně představuje.

Pro přehlednost začneme dolováním dat.

Dolování dat je zastřešující pojem pro techniku analýzy velkých objemů dat a hledání vzorů, odhalování trendů a získávání poznatků, které se použijí někdy v budoucnu. Dolování procesů je pak jednoduše forma dolování dat, která se používá konkrétně k hledání vzorů uvnitř procesů organizace.

Při dolování procesů je cílem najít informace o obchodních procesech a odhalit, porovnat nebo vylepšit určitý obchodní proces. Dolování dat se naproti tomu týká daleko širší sady dat, aby bylo možné provádět činnosti, které se týkají predikce chování zákazníků, prověřování ztracených zákazníků, detekce podvodů a hledání dalších výhodných osobních údajů zákazníků.

Jinými slovy, dolování procesů je interní proces, který zlepšuje firmu zevnitř, zatímco dolování dat je širší obecný pojem, který se používá pro analýzu všech datových sad, ale může zahrnovat zlepšování externích příležitostí mimo firmu, jako je zlepšování prodejů nebo počtu potenciálních zákazníků.

Správa obchodních procesů (BPM) naopak označuje snahu lidí ve společnosti analyzovat, zrychlit a optimalizovat procesy.

Při správě obchodních procesů se tyto procesy obvykle ručně zaznamenávají do protokolů v softwarovém sledovacím systému prostřednictvím rozhovorů, seminářů a dotazníků. Data ze správy obchodních procesů jsou často daleko více kvalitativní, protože se jedná o informace od skutečných lidí, kdežto dolování procesů nabízí mnohem kvantitativnější přístup k těm stejným datům.

Jinými slovy je správa obchodních procesů pohled na obchodní procesy přes lidské činnosti, kdežto dolování procesů na základě objektivních dat odhaluje, co proces samotný představuje.

Další způsob, jak porozumět rozdílu mezi těmito dvěma pojmy, je tento: správa obchodních procesů je to, jak samy sebe společnosti vidí, a dolování procesů jim pomáhá zjistit, kým a čím společnosti doopravdy jsou, a to z objektivního pohledu.

Pokud se chcete dozvědět více o správě obchodních procesů, přečtěte si prosím Co je řízení obchodních procesů?.

Typy modelů dolování obchodních procesů

Dolování procesů má tři hlavní formy: (1) zjišťování, (2) shodu a (3) vylepšování.

 1. Zjišťování: Nejběžnější typ dolování procesů je proces zjišťování. Proces zjišťování představuje používání dat protokolu událostí k vytváření modelu procesů bez externího vlivu ze stávajícího modelu procesů. Při procesu zjišťování se nevyužijí žádné informace z existujícího modelu procesů, proto nemají vliv ani na vývoj nového modelu procesů.
 2. Shoda: Proces kontroly shody ověřuje, jestli se zamýšlený model procesů doopravdy používá. Tento typ procesu vyhodnocuje popis procesu ve srovnání se stávajícím modelem procesů podle dat z jeho protokolu událostí a pokouší se identifikovat všechny odchylky od zamýšleného modelu procesů.
 3. Vylepšování: Proces vylepšování (známý také jako dolování organizace, dolování výkonnosti nebo proces rozšiřování) zahrnuje zlepšení stávajícího modelu procesů podle dat z procesu kontroly shody. Proces vylepšování může například používat data z procesu kontroly shody ke zlepšení kritického bodu nebo neproduktivní varianty, kterou odhalil.

Proč je dolování procesů důležité?

Dolování procesů přináší mnoho výhod, které se dají využít v několika oborech – od jeho kořenů na akademické půdě po rozsáhlé hlubiny světa podnikání.

Jen za poslední dekádu se dolování procesů stalo jednou z nejcennějších a nejdůležitějších nových technologií, které firmy používají nejen ke zlepšení svých obchodních procesů, ale také k prosperitě v následující dekádě.

To proto, že dolování procesů představuje mnohem více než jen zlepšení prodejů. Zároveň pomáhá firmám snížit provozní náklady, které mají vliv na jejich celkovou návratnost investic (ROI). Kvantifikují totiž neefektivní místa v provozních modelech, což manažerům umožňuje činit podle dat objektivní rozhodnutí, jak správně přidělit zdroje a dosáhnout tak lepších pracovních postupů.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaké přínosy může mít dolování procesů pro vaši organizaci, podívejte se na tuto prohlídka s průvodcem pro poradce s procesy Microsoftu v této samoobslužné ukázce.

Výhody dolování procesů

Dolování procesů nabízí každému odvětví několik výhod. Mezi ně patří například:

 • Objektivní poznatky: Dolování procesů nabízí poznatky zakládající se na skutečnostech, které vyplývají ze skutečných dat. Pomáhají manažerům auditovat, analyzovat a zlepšovat stávající obchodní procesy.
 • Levnější, rychlejší a přesnější: Na rozdíl od ručních procesů, které se často objevují ve správě obchodních procesů, poskytuje dolování procesů přesnější informace mnohem rychleji a levněji než workshopy mapování procesů a další ruční vstupní procesy.
 • Pracuje se stávajícími systémy: Dolování procesů dokáže fungovat spolu se stávajícími softwarovými systémy a pomoct vám více využít současné investice do technologií, aniž byste museli investovat do nového softwaru.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak dolování procesů a robotická automatizace procesů (RPA) dokáží zvýšit produktivitu práce, přesnost, rychlost a dodržování předpisů, přečtěte si Co byste měli vědět o výhodách RPA.

Jak dolování procesů zapadá do přechodu k vývoji s minimálním psaním kódu

Mnoho společností se i nadále snaží pracovat rychleji, proto začíná přecházet na modely vývoje s minimálním psaním kódu, které se méně spoléhají na projekty s rozsáhlým kódem a na tým vývojářů.

Dolování procesů je proces, který dokáže určit, které obchodní procesy můžou fungovat nejlépe v modelu vývoje s minimálním psaním kódu.

Nejdříve si ale řekněme, co je vývoj s minimálním psaním kódu. Je to alternativní přístup k vývoji softwaru, který vyžaduje minimální odbornost nebo znalosti v oblasti kódování.

Jinými slovy, vývojáři i ti, kdo vývojáři nejsou, můžou snadno a rychle vytvářet nové aplikace a produkty pomocí přednastavených modulů, šablon, funkcí přetahování a automatizovaných procesů.

Oddělení s vývojáři i nevývojáři můžou díky tomu vytvářet weby, aplikace a jiné digitální produkty působivou rychlostí.

Když organizace používají dolování procesů, dokáží nejdříve určit, které procesy se dají vyvinout rychleji podle modelu vývoje s minimálním psaním kódu, a až pak přepracovat celou firmu na model vývoje s minimálním psaním kódu. Nebo můžou určit, které procesy by měly mít prioritu v rámci procesu intenzivního psaní kódu vývojáři.

Jinými slovy, dolování procesů pomáhá udržovat vše v bezproblémovém provozu a zároveň zajišťovat přechod na model vývoje s minimálním psaním kódu, aniž by vznikal zbytečný backlog práce.

Objektivní data z dolování procesů navíc manažerům poskytnou přesnou mapu, jak přepracovat každý proces pracovního postupu v každém jeho kroku. Zajistí se tím hladký a bezproblémový přechod na model vývoje s minimálním psaním kódu.

Pokud se chcete dozvědět více o vývoji s minimálním psaním kódu, přečtěte si prosím toto: Co je platforma pro vývoj s minimálním psaním kódu?

Jak software pro dolování procesů zlepšuje pracovní postupy: příklady a případy použití

Nástroje a techniky pro dolování procesů se dají použít ke zlepšování pracovních postupů procesů v nejrůznějších odvětvích.

Jelikož dolování procesů zvýrazňuje a kvantifikuje provozní neefektivity, mnoho odvětví začalo zavádět nástroje pro dolování procesů a zjišťovat, jak může zlepšit každý proces ve svých organizacích.

Mezi případy použití některých odvětví patří:

 • Výroba: Dolování procesů dokáže pomoct manažerům ve výrobním průmyslu získávat poznatky o délce výroby konkrétního produktu a podle potřeby přerozdělit zdroje, jako jsou skladovací prostory, stroje, nebo pracovníci, aby tak zajistili lepší produkci a reagovali na poptávku.
 • Příklad: Společnost Coca-Cola Bottling Company United měla problémy s objednávkami u svých oblíbených nápojových automatů Freestyle. Díky tomu, že použila robotickou automatizaci procesů (RPA) s Microsoft Power Automate, mohla snadněji a rychleji vyřizovat objednávky, aniž by musela zaměstnávat další zaměstnance na plný úvazek.
 • Vzdělání: Dolování procesů dokáže monitorovat a vyhodnocovat výkon a chování studentů, například kolik času jednotliví studenti tráví u studijních materiálů. Navíc dokáže pomoct učitelům a správcům identifikovat, které procesy fungují pro jednotlivé studijní programy nejlépe.
 • Zdravotnictví: Dolování procesů pomáhá zkrátit dobu zpracovávání léčby každého pacienta, a dokonce pomáhá nabízet doporučení pro rychlejší rekonvalescenci.
 • Veřejné práce: Dolování procesů dokáže zjednodušit proces fakturace pro několik stran, které se účastní projektů veřejných prací pro společnosti v různých oborech, jako jsou stavebnictví, úklidové služby, environmentální úřady, IT a komunikace.
 • Příklad: Vodafone, přední telekomunikační společnost v Evropě a Africe, zjednodušil své obchodní procesy tím, že všem svým zaměstnancům zpřístupnil Microsoft Power Platform. Díky tomu teď mají více než 1000 řešení, která můžou využít při automatizaci svých každodenních činností.
 • Finančnictví: Dolování procesů dokáže zlepšit meziorganizační procesy finančních institucí, třeba auditování účtů, navyšování příjmů a rozšiřování zákaznických základen.
 • For example: Illimity, Italy’s first cloud-native bank, used process mining and other robotic process automations (RPA) to improve its loan application and approvals processes for its applicants.
 • Elektronické obchodování: Dolování procesů dokáže prozkoumat chování nakupujících online a doporučit nové strategie, jak maximalizovat návratnost investic a prodeje maloobchodních elektronických prodejců nebo jakéhokoli druhu online nákupního prostředí.
 • Vývoj softwaru: Dolování procesů dokáže vývojářům softwaru a správcům IT pomoct přeorganizovat procesy vývoje na zřetelně zdokumentovanou vizuální mapu, aby mohli své procesy monitorovat a zajistit, že vývoj bude splňovat očekávání.

Digitální transformace s nástrojem Process Mining

Jelikož organizace po celém světě potřebují udržovat krok s digitálními transformacemi, které se dějí každý rok, mnoho organizací nutně potřebuje od základů revidovat své obchodní procesy.

S dolováním procesů může organizace zlepšit každý aspekt svých obchodních procesů a získat poznatky o tom, jak doopravdy fungují v porovnání s tím, jak si organizace myslí, že fungují. Nástroje pro dolování procesů vytvářejí jasnou vizuální mapu.

Dolování procesů je průběžný proces, který dokáže organizaci poskytnout automatizované mapování procesů, procesy zjišťování a analýzu dat, s nimiž je možné vylepšit každý proces ve firmě tak, aby jeho výkon a produktivita vedly k očekávaným výsledkům.

Když bude každý proces v organizaci za každé situace fungovat s optimální efektivitou, zůstane organizaci prostor rychle a efektivně upravovat a přizpůsobovat nové technologie, aniž by to mělo nepříznivý vliv na výrobu nebo zhoršovalo návratnost investic. Navíc vzniká prostor, aby organizace zaváděla nové inovace a posilovala vztahy se zákazníky.

Pokud se chcete dozvědět více o nástrojích pro dolování procesů a robotickou automatizaci procesů (RPA), přečtěte si, proč podniky zavádějí nástroje RPA, a podívejte se sami, jak Microsoft Power Automate dokáže zlepšit obchodní procesy.

Nejčastější dotazy

Co je dolování procesů?

Dolování procesů je technika navržená k odhalování, monitorování a zlepšování procesů extrakcí snadno dostupných informací z informačních systémů. Je to proces, který extrahuje informace z protokolů událostí a záznamů pro audit ve všech informačních systémech v organizaci a nabízí jasný přehled o tom, co se ve firmě děje. Vytváří zřetelnou vizuální mapu, která odhaluje a kvantifikuje neefektivní části provozu, třeba kritické body, neproduktivní varianty, odchylky od zamýšleného návrhu a přepracovávání.

Jaké existují typy dolování procesů?

Dolování procesů má tři hlavní formy: (1) zjišťování, (2) shodu a (3) vylepšování. Proces zjišťování prozkoumává nové způsoby, jak proces řešit bez externího vlivu stávajícího modelu procesů. Proces kontroly shody testuje, jestli proces funguje tak, jak má. Proces vylepšování zlepšuje stávající proces, který proces kontroly shody označil jako problematický.

Proč používat dolování procesů?

Dolování procesů pomáhá organizacím odhalit neefektivní části provozu, které mají vliv na celkovou produkci, například kritická místa, neproduktivní varianty, odchylky od zamýšleného návrhu a přepracovávání. Tato zjištění firmám často pomáhají přeorganizovat pracovní procesy tak, aby byly podle objektivních dat správně přidělovány zdroje a zlepšily se pracovní postupy.

Jakou roli dokáže dolování procesů mít na cestě organizace k digitální transformaci?

Dolování procesů pomáhá organizacím určit, které procesy pomůžou, nebo naopak uškodí celkovým pracovním postupům. S jasnou vizuální mapou, která se zakládá na datech shromážděných ze záznamů protokolu událostí a záznamů pro audit ve všech informačních systémech v organizaci, můžou manažeři využít data k přerozdělení zdrojů tam, kde jsou zapotřebí, a zlepšit tak pracovní postupy a produkci.

Jak se dolování procesů a automatizace s minimálním psaním kódu vzájemně doplňují?

Dolování procesů dokáže organizacím pomoct stanovit priority, které úlohy lze převést na model vývoje s minimálním psaním kódu, aniž by vznikaly jakékoli backlogové úlohy. Navíc firmám pomáhá organizovat, které procesy je možné provést v prostředí vývoje s minimálním psaním kódu a na kterých by se měl podílet vývojář.