Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Service Bus Office 365 Outlook

Tạo thông báo Azure Service Bus từ email Office 365

By Microsoft

Cung cấp một bộ lọc cho các thư email Office 365 cụ thể cần được theo dõi trong hàng đợi Service Bus. Phần nội dung của email sẽ được lưu cùng với một số chi tiết cơ bản về email.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử