Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Planner Office 365 Outlook

Tạo tóm tắt hàng ngày về tác vụ Planner bằng Bộ chứa

By Microsoft

Nhận email hàng ngày chứa tóm tắt hàng ngày về các tác vụ trong trình lập kế hoạch theo bộ chứa.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử