Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint d.velop SharePoint

Sign a selected SharePoint file with d.velop sign

By d.velop

Request signatures for a selected file using d.velop sign. The flow uploaded the document to d.velop sign and send it to the defined receiver. After the receiver signed the document the document will be updated in Microsoft SharePoint.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử