Mẫu Microsoft Power Automate

Smartsheet Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Khi có chú thích được thêm vào cuộc thảo luận trong Smartsheet, hãy gửi thư

By Microsoft

Nhận thông báo qua email khi có nhận xét được đăng lên một cuộc thảo luận trong Smartsheet.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử