Mẫu Microsoft Power Automate

Lịch Google Google Tasks Notifications

Tạo Tác vụ trong Google Tasks khi có sự kiện Lịch Google bắt đầu

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Mẫu này sẽ đồng bộ Lịch Google nhất định vào Google Tasks. Khi có sự kiện bắt đầu trong Lịch Google, mẫu này sẽ tạo Tác vụ trong Google Task, rồi gửi thông báo đẩy.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử