Mẫu Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Excel Online (Business) Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Theo dõi phản hồi Microsoft Forms trong bảng tính Excel Online (Business)

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Theo dõi phản hồi Microsoft Forms trong bảng tính Excel Online (Business). Bảng tính phải chứa các cột: SubmissionTime, ResponderEmail.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử