Mẫu Microsoft Power Automate

Trello Lịch Google Notifications

Thêm sự kiện mới vào Lịch Google khi tôi thêm tác vụ trong danh sách Trello

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi tôi bắt đầu tác vụ bằng cách thêm tác vụ vào bảng Trello, thêm tác vụ đó vào Lịch Google. Sự kiện sẽ được tạo kèm theo ngày bạn đã bắt đầu tác vụ.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử