Mẫu Microsoft Power Automate

Lịch Google Office 365 Outlook

Xóa sự kiện Office 365 Outlook khi sự kiện này bị xóa khỏi Lịch Google

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi một sự kiện bị xóa khỏi Lịch Google, xóa sự kiện có cùng chủ đề khỏi Office 365 Outlook.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử