Mẫu Microsoft Power Automate

10to8 Appointment Scheduling Office 365 Outlook

Tạo một sự kiện trong Lịch Office 365 trên Lập lịch cuộc hẹn 10to8

By Microsoft

Tạo một sự kiện trong lịch Office 365 khi có đặt chỗ mới được tạo trong Lên lịch cuộc hẹn 10to8.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử