Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Service Bus

Đặt các tệp SharePoint Online vào hàng đợi Azure Service Bus

By Microsoft

Bất cứ khi nào có tệp được tạo trong thư mục SharePoint Online, nội dung của tệp sẽ được đặt vào hàng đợi Azure Service Bus.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử