Mẫu Microsoft Power Automate

Todoist Lịch Google

Tạo sự kiện trên Lịch Google cho các mục Todoist

By Microsoft

Tạo sự kiện trên lịch Google bất cứ khi nào bạn thêm một mục Todoist. Bạn sẽ cần chọn một dự án và lịch để đồng bộ.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử