Mẫu Microsoft Power Automate

Service Bus Dịch vụ lưu trữ blob của Azure

Tạo các Azure Blob từ thông báo Hàng đợi Azure

By Microsoft

Đồng bộ hàng đợi Azure Service Bus vào dung lượng lưu trữ Azure Blob. Mỗi thư được đưa vào hàng đợi đều sẽ được tạo dưới dạng một Blob trong vị trí lưu trữ mà bạn chỉ định.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử