Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint SharePoint Người dùng Office 365 Notifications Approvals Thư

Yêu cầu phê duyệt từ người quản lý đối với tệp được chọn

By Microsoft

Dòng này gửi yêu cầu phê duyệt cho người quản lý của bạn đối với tệp được chọn. Người quản lý có thể xem và chấp thuận yêu cầu trong Trung tâm phê duyệt. Để chạy dòng này, chọn một tệp rồi chọn dòng này từ menu Flow.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử