Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Power Platform for Admins Office 365 Outlook Người dùng Office 365 Quản lý Power Automate Power Apps for Admins

Tải danh sách ứng dụng mới, Dòng và Trình kết nối

By Microsoft

Đầu ra của dòng này sẽ cung cấp danh sách ứng dụng, dòng và trình kết nối mới đã được đưa vào đối tượng thuê của bạn trong một cửa sổ có thể đặt cấu hình. Flow yêu cầu quyền quản trị viên Power Apps/Power Automate để sử dụng các trình kết nối quản trị.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử