Mẫu Microsoft Power Automate

Planner Outlook Tasks Planner

Tạo nhiệm vụ trong phần Nhiệm vụ trên Outlook khi có nhiệm vụ được gán cho tôi trong Planner

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có nhiệm vụ được gán cho tôi trong Planner, hãy tạo một nhiệm vụ mới trong phần Nhiệm vụ trên Outlook theo thông tin nhiệm vụ trong Planner.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử