Mẫu Microsoft Power Automate

Power BI Dynamics 365 Sales Insights

Khi cảnh báo Power BI được kích hoạt, hiển thị thẻ thông tin chuyên sâu của trợ lý

By Microsoft

Dòng được thực thi khi cảnh báo dữ liệu kích hoạt và tạo thông tin chuyên sâu cho người dùng

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử