Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Office 365 Outlook

Di chuyển email đến thư mục đã chọn trong Office 365 Outlook

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi tôi nhận được một email mới trong Office 365 Outlook, hãy kiểm tra xem dòng chủ đề và địa chỉ email của người gửi có khớp với điều kiện đã đặt cấu hình hay không. Nếu cả hai thông tin này đều khớp với điều kiện, hãy di chuyển email đó đến thư mục đã chọn.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử