Mẫu Microsoft Power Automate

Salesforce Nexmo

Gửi SMS khi có Cơ hội Salesforce mới được tạo

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Chia sẻ cơ hội mới được tạo trong Salesforce thông qua cảnh báo SMS. Bạn mới sử dụng Nexmo? Hãy đăng ký miễn phí tại: https://dashboard.nexmo.com/sign-up và nhận khóa API.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử