Mẫu Microsoft Power Automate

Calendly Notifications Twilio Office 365 Outlook

Sao chép sự kiện mới trong Calendly vào lịch Office 365 Outlook

By Microsoft

Tạo sự kiện trong lịch Office 365 Outlook khi có sự kiện được tạo trong Calendly. Gửi SMS và thông báo qua email cùng với chi tiết sự kiện.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử