Mẫu Microsoft Power Automate

Lịch Google 10to8 Appointment Scheduling

Đặt trước một cuộc hẹn trong 10to8 khi có sự kiện được thêm vào lịch Google

By Microsoft

Khi có sự kiện được thêm vào lịch Google, đặt trước một cuộc hẹn trong phần mềm Lên lịch cuộc hẹn 10to8 cùng với chi tiết sự kiện.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử