Mẫu Microsoft Power Automate

JIRA Webex

Đăng thông điệp lên Webex Teams khi có vấn đề được tạo trong Jira

By Microsoft

Khi có vấn đề mới được tạo trong Jira, đăng thông điệp cung cấp chi tiết và liên kết lên không gian Webex Teams.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử