Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Short URL SharePoint

Create Short URL for the SharePoint list item when a new item is created

By CIRRUS SOFT LTD

Create the Short URL for the SharePoint list item and update the item properties. The SharePoint list must have the following columns: Title, BaseDomain, Username, Key, ShortUrl, UpdateFlag, ToDelete.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử