Mẫu Microsoft Power Automate

Salesforce Lịch Google

Tạo các sự kiện Lịch Google cho các sự kiện Salesforce

By Microsoft

Mỗi khi có sự kiện Salesforce mới được tạo, bản sao của sự kiện đó được tạo trên Lịch Google của bạn

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử