Mẫu Microsoft Power Automate

Salesforce Office 365 Outlook Notifications Content Conversion

Create an event in Office 365 calendar when a task is created in Salesforce

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

When a task is created in Salesforce, create an event in Office 365 Outlook calendar and send me a push notification.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử