Mẫu Microsoft Power Automate

Trello Planner Trì hoãn

Tạo tác vụ Planner với mô tả thẻ khi có thẻ được thêm vào danh sách Trello

By Microsoft

Khi có thẻ mới được thêm vào danh sách Trello, tạo tác vụ Planner và cập nhật mô tả thẻ cho mô tả tác vụ sau khi tác vụ được tạo.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử