Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Planner

Tạo nhiệm vụ trong Planner theo sự kiện trên lịch Office 365 Outlook

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có sự kiện được tạo trên lịch Office 365 Outlook, hãy tạo một nhiệm vụ trong Planner theo chủ đề của sự kiện đó.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử