Mẫu Microsoft Power Automate

Vimeo WordPress

Tạo bài đăng trên Wordpress khi tôi tải video mới lên Vimeo

By Microsoft

Khi tôi tải video mới lên Vimeo, tạo bài đăng Wordpress cung cấp chi tiết và liên kết đến video.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử