Mẫu Microsoft Power Automate

Nút dòng quy trình dành cho thiết bị di động Office 365 Outlook Yammer

Click a button to send email and post message to Yammer about a site visit

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Click a button to send an email and post a message to Yammer regarding the date and time of a site visit.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử