Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Office 365 Outlook

Gửi thư trả lời tự động cho người gửi khi có email mới đến sau giờ làm việc

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có email đến sau giờ làm việc, hãy trả lời email của người gửi bằng thư tự động.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử