Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại OneNote (Doanh nghiệp) Notifications Office 365 Outlook

Send an email with OneNote pages that have been recently modified

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Retrieve pages from a OneNote notebook that have been modified within a specified number of days, and send me an email with links to the modified pages.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử