Mẫu Microsoft Power Automate

d.velop d.velop Microsoft Teams

d.velop documents dossier creates a Microsoft Teams team

By d.velop

When a dossier will be created in d.velop documents the flow will create a Microsoft Teams team with some channels, add the initiator as member and send a welcome message to the default channel.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử