Mẫu Microsoft Power Automate

Appfigures Azure DevOps

Tạo lỗi Azure DevOps khi có bài đánh giá một sao trên Appfigures

By Microsoft

Khi có bài đánh giá một sao trên Appfigures, tạo lỗi trong Azure DevOps để điều tra vấn đề được đề cập đến trong nội dung đánh giá.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử