Mẫu Microsoft Power Automate

LeanKit Teamwork Projects

Tạo tác vụ trong Teamwork Projects khi có thẻ mới được thêm vào LeanKit

By Microsoft

Khi có thẻ mới được thêm vào LeanKit, tạo tác vụ trong Teamwork Projects với chi tiết về tác vụ.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử