Mẫu Microsoft Power Automate

Project Online Microsoft Teams

Gửi thông báo cho Microsoft Teams khi tác vụ mới được tạo trong Project Online

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi một tác vụ mới được tạo trong Project Online, gửi tin nhắn cho nhóm bằng cách sử dụng Microsoft Teams.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử