Mẫu Microsoft Power Automate

OneNote (Doanh nghiệp) Planner

Tạo tác vụ để xem lại trang OneNote

By Microsoft

Mỗi lần bạn tạo một trang mới trong mục nhất định ở sổ tay OneNote, một tác vụ mới sẽ được tạo trong bộ chứa nhất định tại Microsoft Planner.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử