Mẫu Microsoft Power Automate

Google Tasks Bitbucket

Tạo một tác vụ nhỏ trong Bitbucket cho các Tác vụ Google mới

By Microsoft

Đồng bộ Tác vụ Google của bạn với các sự cố Bitbucket trong một kho lưu trữ nhất định. Các sự cố sẽ được đánh dấu là tác vụ nhỏ theo mặc định.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử