Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook OneNote (Doanh nghiệp)

Tạo trang OneNote cho sự kiện Office 365 Outlook sắp tới

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Tạo trang mới trong sổ tay OneNote với tiêu đề là sự kiện lịch sắp tới của bạn từ Office 365 Outlook.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử