Mẫu Microsoft Power Automate

OpenText eDOCS OpenText eDOCS Slack

Post a message to Slack when a file is added to eDOCS

By One Fox

This automated flow activates whenever a file is added to a folder (potentially including subfolders) of choice in OpenText eDOCS. It will then post a message in a Slack channel of choice.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử