Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook GoToMeeting

Tạo cuộc họp GoToMeeting cho sự kiện Office 365

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Bất cứ khi nào có sự kiện được tạo trong lịch Office 365, tạo một cuộc họp GoToMeeting.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử