Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Office 365 Outlook Người dùng Office 365 Adobe PDF Services

Gửi email PDF được bảo vệ bằng mật khẩu từ tệp mới trong SharePoint

By Adobe PDF Services

Bất cứ khi nào một tệp mới được thêm vào thư mục SharePoint của bạn, gửi bản sao PDF được bảo vệ bằng mật khẩu của tệp đó qua email dưới dạng tệp đính kèm. Bảo vệ bằng mật khẩu yêu cầu bất kỳ người nhận nào nhập mật khẩu trước khi họ có thể mở tài liệu PDF. Hãy liên hệ với chủ sở hữu dòng để biết mật khẩu tài liệu.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử