Mẫu Microsoft Power Automate

Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud Notifications Adobe Acrobat Sign

Xin chữ ký cho tài nguyên mới trong Creative Cloud

By Adobe

Gửi thỏa thuận để lấy chữ ký mỗi khi có tài nguyên mới được thêm vào tài khoản Creative Cloud của bạn.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử